...Sognarådet interessert i høyre meir frå deg!  Sognarådet IPR jobbar for å fremje vekst og utvikling i Sogn, og består av ordførarane i kommunane Vik, Sogndal, Luster, Årdal, Lærdal og Aurland. No søker me ein person som kan bidra til å spele regionen god i møte med verda... 

Sognasmed - politisk koordinator i Sognarådet

Sogndal
4 dager siden
 ...Har du teft og interesse for teknologi? Sogndal kommune er no i gong med spennande arbeid med velferdsteknologi, og ynskjer å ha deg...  ...velferdsteknologiske løysingar   Ynskja kvalifikasjonar:  Kjennskap til kommunal helse- og omsorgsteneste  Erfaring frå forbetringsarbeid... 

Velferdsteknologikoordinator - prosjektstilling

Sogndal
4 dager siden
 ...eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det.  Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2.... 

Kokk med fagbrev

Sogndal
7 dager siden
 ...For neste skuleår har Sogndal kommune behov for deg som er miljørettleiarar på skulane Kvåle, Kaupanger og Trudvang.  Logg inn for å se kontaktinformasjon .  Kvåle skule ~2x86% miljørettleiar  Arbeid med sfo i skuleferiane kan bli aktuelt Kaupanger skule... 

Miljørettleiar

Sogndal
5 timer siden
 ...Tildelingskontoret i Sogndal kommune har ledig ei 100% fast, ny, spanande, kombinert stilling! Har du treårig helsefagleg utdanning...  ...helse- og omsorgstenestelova  Ynskjeleg med erfaring innanfor kommunal forvaltning og saksarbeid  Ynskjeleg med kjennskap til elektroniske... 

Sakshandsamar med kreftkoordinatoransvar

Sogndal
4 dager siden
 ...Sogndal kommune – utfordrarbygda med eit høgt komptansemiljø  Velkommen til utfordrarbygda! Her tek me innspel frå innbyggjarane på...  ...kvalifikasjonar inkluderer: solid og relevant erfaring frå kommunal barnevernteneste digitalt kompetent og nysgjerrig kompetanse... 

Leiar Sogn barnevern

Sogndal
7 dager siden
 ...- eller anna relevant kompetanse for å fylle denne stillinga. Du blir ein av to inspektørar som dekker byggetilsyn for seks ulike kommunar. Stillinga passar like godt for deg med fersk byggteknisk bakgrunn som treng å bygge opp eit breitt erfaringsgrunnlag, som for deg... 

Inspektør byggetilsynet

Sogndal
5 timer siden
 ...utfordringar.   Det er ledig:   200 % vikariat som barnehagelærar og 100 % vikariat som pedagogisk leiar i Kjørnes barnehage i  Sogndal kommune frå 01.08.2024 – 08.08.2025. Det er mogleg at stillingane kan bli faste.  Det kan også verte ledig fleire stillingar enn det... 

Pedagogisk leiar og barnehagelærar

Sogndal
4 dager siden
 ...tilbyr sommarjobb i 2-5 veker.  Løn etter avtale.  Om arbeidsgjevar  Sogn friluftsråd er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Vik, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal og Luster. Samarbeidet er organisert som eit kommunalt oppgåvefellesskap.    Friluftsrådet... 

Sommarjobb i friluftsskulen

Sogndal
4 dager siden
 ...Dei kommunale barnehagane i Sogndal kommune er interessert i å kome i kontakt med personar som kan vere tilkallingsvikar, dvs. ein som barnehagen kan ringje til ved behov for vikar ved tilfeldig fråvær. I tillegg kan det vere aktuelt å nytte søkarar som tilkallingsvikarar... 

Tilkallingsvikar barnehage

Sogndal
2 måneder siden
 ...kompetansearbeidsplass med høg fagleg og etisk standard, godt arbeidsmiljø og varierte arbeidsoppgåver.  ~ Løn etter tariff. ~ Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar, i tillegg til gode helse- og trivselsfremjande tiltak for sine tilsette.  ~Variert arbeid... 

Bioingeniør

Sogndal
10 dager siden
 ...eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det. Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2.... 

Tilkallingsvikar sjukeheim og heimeteneste

Sogndal
2 måneder siden
 ...rettstryggleiken for einskildpersonar og samordne statlege oppgåver for kommunane. Avdelinga følgjer opp og rettleiar kommunane om...  ...fagleg og personleg integritet God kunnskap om statleg og kommunal forvaltning, og samspelet mellom desse Innsikt i økonomi- og... 

STATSFORVALTAREN I VESTLAND AVD LEIKANGER

Sogndal
3 dager siden
 ...Helsestasjonen tilbyr helsefremjande og førebyggande tenester til barn, unge og deira familiar i alle delane av kommunen. Tenesteeininga er organisert i sektor oppvekst, og består av helsestasjon – og skulehelseteneste, helsestasjon for ungdom, minoritetshelse, smittevern... 

SOGNDAL HELSE OG OMSORGSSENTER

Sogndal
5 dager siden
 ...tilsette Kontaktperson for stillinga er kjøkkenleiar Ann Elisbeth Skjerven, tlf: (***) ***-****, e-post: ****@*****.***.kommune.no Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som... 

SOGNDAL HELSE OG OMSORGSSENTER

Sogndal
11 dager siden
 ...ein del av eit stort fagmiljø innan psykisk helsevern. Vi tilbyr poliklinisk spesialisthelsetjeneste til barn, unge og familiar i kommunane Aurland, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal. Sogndal BUP har erfarne medarbeidarar og god spesialistdekning. Vi vektlegg trivsel... 

HELSE FØRDE HF SOGNDAL BUP

Sogndal
5 dager siden
 ...Vi har ledig årsvikariat som spesialprest for ungdom i Sogndal. Sogndal er den største kommunen i Sogn prosti, med om lag 12200 innbyggjarar og med ungdomskull i overkant av 100. Kommunen er det viktigaste skulesenteret i Sogn og Fjordane, og den vidaregåande skulen... 

Årsvikariat - spesialprest for ungdom i Sogn prosti med Sogn...

Sogndal
4 dager siden
 ...arbeid inn mot akvakultur også vil inngå. Arbeidet inneber nær kontakt med andre medarbeidarar i fylkeskommunen, og kontakt med kommunar, statsforvaltaren og andre statlege etatar, lag og organisasjonar. Kvalifikasjonar Vi ser primært etter ein person med... 

VESTLAND FYLKESKOMMUNE NÆRING, PLAN OG INNOVASJON LEIKANGER

Sogndal
5 dager siden
 ...Aurland kommune ligg vakkert til ved Sognefjorden, sentralt ved E16 mellom Oslo og Bergen. Me ynskjer å vera Noreg sin fremste kommune på heilårsturisme, og har eit mangfaldig næringsliv i vekst. Me er om lag 1780 innbyggjarar fordelt på bygdene Aurlandsvangen, Undredal... 

Helsefagarbeidar institusjon

Aurland
4 dager siden
 ...stilling som ergoterapeut i kommunalområde helse og omsorg i Aurland kommune. Ergoterapitenesta er veletablert i kommunen, og det er tett...  ...som ergoterapeut - det er ynskjeleg med erfaring frå kommunal ergoterapiteneste, kvardagsrehabilitering, hjelpemiddelformidling... 

Ergoterapeut - helse og omsorg

Aurland
4 dager siden
 ...kunnskap om “inngangsporten” til helse- og omsorgstjenestene i kommunene, med vekt på befolkningens tilgang til tjenester, kommunenes...  ...velferdstjenester (arbeidspakke fire). Prosjektets partnere er fire kommuner, kommuners eldreråd, USHT, NORCE, FHI, NTNU, VID samt tre... 
Sogndal
28 dager siden
 ...inngang til symjehallen Hjelp til å skaffe bustad Hjelp til å skaffe jobb til partnar Sjå gjerne informasjonsbrosjyre om kommunen vår Logg inn for å se kontaktinformasjon Kvalifikasjonar -Fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar -Erfaring frå arbeid med barn... 

Barne- og ungdomsarbeidar / assistent i Flåm barnehage

Aurland
10 dager siden
 ...Me har ledig 100 % fast stilling som sjukepleiar 100 % fast stilling som vernepleiar Vik kommune har ledig faste stillingar som sjukepleiar og vernepleiar. Stillingane er i 3-delt turnus med arbeid kvar 3. helg eller langvakter kvar 4. helg. Me arbeider etter årsturnusprinsippet... 

Sjukepleiar og vernepleiar til heimebaserte tenester

Vik
10 dager siden
 ...strukturert Evne til å ta ansvar og arbeida sjølvstendig Løns- og tilsetjingsvilkår Løn og andre vilkår i samsvar med kommunal tariffavtale. Kommunen har gode forsikrings- og pensjonsordningar.Fleksibel arbeidstid. Andre opplysningar Vik kommune praktiserer... 

Økonomirådgjevarar i Vik kommune - 2. gangs utlysing

Vik
7 dager siden
 ...Lærdal er ein spennande kommune i Indre Sogn med trøkk, tru og fokus på vekst og utvikling. I Lærdal kan du leva det gode liv saman med 2 200 andre lærdøler. Vår vakre bygd inst i Sognefjorden ligg midt mellom Oslo og Bergen. Store fjell- og utmarksområde byr på... 

Ledige stillingar

Lærdal
10 dager siden
 ...arbeid inn mot akvakultur også vil inngå. Arbeidet inneber nær kontakt med andre medarbeidarar i fylkeskommunen, og kontakt med kommunar, statsforvaltaren og andre statlege etatar, lag og organisasjonar. Kvalifikasjonar Vi ser primært etter ein person med... 

Vil du arbeide med vassforvaltning i Vestland?

Sogndal
4 dager siden
 ...Lærdal er ein spennande kommune i Indre Sogn med trøkk, tru og fokus på vekst og utvikling.I Lærdal kan du leva det gode liv saman med 2 200 andre lærdøler. Vår vakre bygd inst i Sognefjorden ligg midt mellom Oslo og Bergen. Store fjell- og utmarksområde byr på eit... 

Ledig stilling

Lærdal
26 dager siden
 ...Interessert i å lære God til å samarbeide Sjølvstendig Positiv Andre opplysningar: Søknader må sendast via Luster kommune sin søknadsporta EasyCruit. Lenkje til søknadsskjema finn du i annonsen Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk Link til søknadsskjema... 

Sommarjobb tunvert

Luster
10 dager siden
 ...Kvalitetsbevisst Gode evner til å samarbeide Gode kommunikasjonsevner Gaupnetunet er ei familiebedrift som ligg i Luster kommune, inst i Sognefjorden. Reiselivsbedrifta ligg ved nasjonalparkriket, Jotunheimen, Jostedalsbreen og Breheimen najsjonalparkar.... 

GAUPNETUNET AS

Gaupne
11 dager siden
 ...inkludert i årsturnus med vaktgodtgjersle for brannvakt i høgstids- og ferieavvikling.  Arbeids- og ansvarsområde I Aurland kommune lyt me rekne med å kome først til skadestaden i meir enn ni av ti tilfelle. Saman løyser me brann, politi og helserelaterte oppgåver... 
Aurland
7 dager siden