Søkeresultater: 43 ledige stillinger

 ...og krav til kvalitetsikringssystem Me nyttar journalsystemet Visma HsPRo og Visma Samspill i utforming av Individuell plan. Kommunen vår har plan for Barn som pårørande, og helsestasjonen er fyrste kontakt i oppfylging av barn.   Fordeling av ansvar og oppgåver... 

Helsesjukepleiar ved helsestasjonen

Aurland
3 dager siden
 ...opplæringslova må leverast før du byrjar i stillinga Krav til språk Du må kommunisere godt på norsk, både munnleg og skriftleg. Aurland kommune nyttar nynorsk som målform. Generell informasjon  Aurland kommune praktiserer meiroffentlegheit og kunngjer forenkla... 

Lærar i grunnskulen

Aurland
3 dager siden
 ...Dei kommunale barnehagane i Sogndal kommune er interessert i å kome i kontakt med personar som kan vere tilkallingsvikar, dvs. ein som barnehagen kan ringje til ved behov for vikar ved tilfeldig fråvær. I tillegg kan det vere aktuelt å nytte søkarar som tilkallingsvikarar... 

Tilkallingsvikar barnehage

Sogndal
9 dager siden
 ...skuleassistent og ved skulefritidsordninga, og fyl anten kalendaråret eller skuleåret (med 11% redusert løn) Det er to grunnskular i Aurland kommune, Abu og Flåm skule. Dei er organisert med kvar si avdeling i kommunalområde oppvekst, i tillegg til Aurland barnehage, Flåm... 

Fagarbeider / assistent

Aurland
13 dager siden
 ...Velkommen til utfordrarbygda!   Sogndal kommune har akkurat fått tildelt prosjektmidlar til å opprette to 100% stillingar som utekontaktar i 2024.   Utekontaktane skal jobbe førebyggande og oppsøkande blant ungdom i alderen 13-24 år. Stillingane vil ha base på Sogndal... 

Utekontakar - nyoppretta prosjektstillingar

Sogndal
3 dager siden
 ...får du i både pose og sekk! Her kan du kombinere ei spanande karriere med eit liv i frisk luft og fantastiske omgjevnadar. Sogndal kommune vart etablert 01.01.2020 etter kommunereforma. Kommunen har om lag 12 000 innbyggjarar og er regionsenteret i Sogn. Den er stor nok... 

Barnehagelærarar - Furuli barnehage

Sogndal
17 dager siden
 ...Sogn? Velkommen til Sogn! Her kan du kombinere ei spanande karriere med eit liv i frisk luft og fantastiske omgjevnadar. Sogndal kommune vart etablert 01.01.2020 etter kommunereforma. Kommunen har om lag 12 000 innbyggjarar og er regionsenteret i Sogn. Skog i Sogn... 

Skogbruksrådgjevar

Sogndal
13 dager siden
 ...Lærdal er ein spennande kommune i Indre Sogn med trøkk, tru og fokus på vekst og utvikling. I Lærdal kan du leva det gode liv saman med 2 200 andre lærdøler. Vår vakre bygd inst i Sognefjorden ligg midt mellom Oslo og Bergen. Store fjell- og utmarksområde byr på... 

Ledig stilling

Lærdal
21 dager siden
 ...Vil du vera med og lage sommaraktivitetar i Luster kommune? Luster kommune og Luster frivilligsentral skal i samarbeid med lag og organisasjonar tilby FriMoro og sommaraktivitetar i 2024. FriMoro og sommaraktivitetane skal medverke til meistring, samhald, glede og... 

Sommarjobb for ungdom - FriMoro

Luster
25 dager siden
 ...nasjonalparkane Jostedalsbreen, Breheimen og Jotunheimen: Drøymer du om å bli fastlege i Luster? Stillingsinformasjon Luster kommune har frå 01.08.2024 ledig fastlegeheimel med listelengd på 600 pasientar og inntil 20 % kommunale oppgåver. Individuelle tilpassingar... 

Fastlege

Luster
19 dager siden
 ...eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det. Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2.... 

Tilkallingsvikar sjukeheim og heimeteneste

Sogndal
9 dager siden
Me har 30% fast stilling som brukarstyrt personleg assistent. S tillinga er hjå ei dame. Stillinga kan  kombinerast med 70% stilling i heimebasert omsorg slik at stillinga vert 100%.  I tillegg treng me tilkallingsvikarar til same tiltak. I stillinga vil du:...

Ledig stilling

Lærdal
19 dager siden
 ...kollegaer Likar å vera ute og ha ein aktiv kvardag Bidra til at Sfo er ein god stad å vere Me kan tilby Arbeid i ein veldriven kommune med gode og sikre rammevilkår Eit godt og stabilt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse Gode moglegheiter for fagleg utvikling... 

Miljørettleiar/fagarbeidar/assistent

Luster
12 dager siden
 ...stillingar i psykisk helseteneste, kan søkjarar bli vurdert til desse. Psykisk helseteam er eit lågterskeltilbod til vaksne i Sogndal kommune som har utfordringar innan psykisk helse og-/eller med rusmiddelbruk. Tilbodet består av individuell oppfølging, hovudsakleg i form... 

Sjukepleiar/miljøterapeut

Sogndal
28 dager siden
 ...straumnett på om lag 2500 km og 14000 nettkundar. Arbeidsplass vil vera på ein av våre lokasjonar i konsesjonsområdet som omfattar kommunane Aurland, Lærdal, Sogndal og Vik i Sogn. Interessert? For meir informasjon om stillinga, ta kontakt med seksjonsleiar for... 

Bli med å skapa den fornybare framtida!

Sogndal
7 dager siden
 ...straumnett på om lag 2500 km og 14000 nettkundar. Arbeidsplass vil vera på ein av våre lokasjonar i konsesjonsområdet som omfattar kommunane Aurland, Lærdal, Sogndal og Vik i Sogn.  Er du klar til å ta del i vår vekst og å bidra til ei grønare framtid? Ta kontakt med... 

Energimontørar

Sogndal
5 dager siden
 ...sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 200 tilsette og eit budsjett på over 3,6 milliardar kroner og er den største verksemda... 

HELSE FØRDE HF LÆRDAL SJUKEHUS

Lærdal
13 dager siden
 ...straumnett på om lag 2500 km og 14000 nettkundar. Arbeidsplass vil vera på ein av våre lokasjonar i konsesjonsområdet som omfattar kommunane Aurland, Lærdal, Sogndal og Vik i Sogn.  Interessert? For meir informasjon om stillinga, ta kontakt med seksjonsleiar for... 

Prosjektleiar

Sogndal
5 dager siden
 ...løsningsorientert ~Personlege eigenskapar ~Fagleg engasjert med interesse for eldreomsorg Me kan tilby: ~Arbeid i ein veldriven kommune med gode og sikre rammevilkår ~Eit godt og stabilt arbbeidsmiljø med høg fagkompetanse ~Gode moglegheiter for fagleg... 

Luster kommune

Luster
13 dager siden
 ...gode pensjons- og forsikringsordningar. ~Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk. Andre opplysningar ~Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. ~Alle faste nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. ~Me gjer merksam på at i følgje offentleglova §... 

Luster kommune

Luster
6 dager siden