Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Overlege jobb

1-20 fra 3455 søkeresultater

Sykehuset Innlandet HF  -  Gjøvik
Ved ØNH-avdelingen på Gjøvik har vi ledig fast stilling for overlege, og vi håper at dette er en stilling for deg!  Avdelingen har stor poliklinisk aktivitet, med hørselssentral og cancerpoliklinikk. I tillegg er det egen søvnseksjon. Videre har avdelingen 7 overleger... 
1 dag siden
Stavanger universitetssjukehus  -  Stavanger
 ...tillegg til sengeposter og poliklinikker også ansvar for TIPS og SESAM. Klinikken har ansvar for akutt og elektiv helsehjelp til voksne over 18.år. Ca 700 stillingshjemler er tilknyttet klinikken.. Dalane DPS betjener kommunene Eigersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal, i alt... 
Jooble-søknad 4 dager siden
Vestre Viken  -  Bærum kommune
Bærum sykehus har i dag ansvar for helsetjenester til ca 180.000 mennesker i Asker og Bærum. Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus tilbyr utreding og behandling av pasienter innen flere spesialiteter: Gastrokirurgi, generellkirurgi, endokrinkirurgi, overvektskirurgi, urologi...
1 dag siden
Sykehuset Telemark HF  -  Telemark
 ...Erfaring fra tverrfaglig samarbeid. Utdanningsretning ~Medisin Utdanningsnivå ~Universitet Personlige egenskaper ~Vi søker overlege med trygghet i legerollen og interesse for utvikling av fagområdet rus- og avhengighetsmedisin. ~Personlig egnethet vil bli... 
1 dag siden
Oslo Universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...forskningsvirksomhet. Vi evaluerer behandlingstilbudene våre jevnlig og har et kontinuerlig fokus på fagutvikling.  Seksjonen er bemannet med overleger, leger i spesialisering, psykologer/psykologspesialister, sykepleiere, sosialfaglig personale, og merkantilt personell.... 
2 dager siden
Oslo Universitetssykehus HF  -  Oslo
Det er ledig en nyopprettet fast overlegestilling ved Kardiologisk avdeling som er en del av Hjerte-lunge- og karklinikken (HLK) ved OUS, Rikshospitalet.  Arbeidsoppgavene vil blant annet inkludere kardio-onkologi i nært samarbeide med øvrige ansatte på Kardiologisk avdeling...
Jooble-søknad 1 dag siden
Oslo Universitetssykehus HF  -  Oslo
Alderspykiatri er et spennende fagfelt i utvikling og har som mål å forebygge, diagnostisere og behandle eldre over 65 år med psykiske lidelser.  Vi har ledig 100 % fast overlegestilling ved Alderspsykiatrisk seksjon, døgn. Alderspsykiatrisk seksjon består av to døgnenheter... 
2 dager siden
Sykehuset Telemark HF  -  Telemark
 ...Barnepoliklinikken har ca. 6500 konsultasjoner årlig inklusiv uroterapeut, diabetessykepleiere og astma- og allergipoliklinikk.  Som overlege vil du være del av et team med 9 overleger og 7 leger i spesialisering. Overlegene går bakvakter.  Politiattest må leveres ved... 
Jooble-søknad 4 dager siden
Oslo Universitetssykehus HF  -  Naustdal (kommune)
 ...nasjonale og regionale funksjoner i Klinikk psykisk helse og avhengighet i OUS. RASP har totalt 10 legestillinger (1 seksjonsoverlege, 7 overleger og 2 LiS). RASP har per i dag en døgnbehandlingsenhet for voksne, en for barn og ungdom, en intensivenhet, poliklinikk, samt... 
1 dag siden
Stavanger universitetssjukehus  -  Stavanger
Sandnes DPS består av allmennpsykiatrisk poliklinikk med 4 team, to allmenpsykiatriske poster, ambulant akutt-team, etterverns poliklinikk og FACT(Flexible Assertive Community Treatment)team. Sandnes DPS arbeider aktivt med endre driften fra døgn til dag, poliklinisk og...
2 dager siden
Akershus universitetssykehus HF  -  Lørenskog kommune
 ...utvikle akuttmedisin ved Norges største akuttsykehus? Avdeling for akuttmedisin, Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus, overlege til akuttavdelingen. Avdelingen består av Akuttmottaket og Akutt 24/ Klinisk beslutningsenhet (KBE) og har til sammen 140 årsverk.... 
6 dager siden
Finnmarkssykehuset  -  Tana
Ved DPS Øst-Finnmark er det ledig to 100% faste stillinger som overlege i psykiatri med tiltredelse og søknadsfrist snarest. VPP Tana er en del av DPS Øst-Finnmark, og yter primært tjenester til kommunene Tana, Nesseby, Båtsfjord, og Berlevåg og til dels Vadsø. Poliklinikken... 
4 timer siden
Sykehuset i Vestfold HF  -  Vestfold
Vi søker Seksjonsleder/Overlege i 100% fast stilling - spesialitet gastroenterologisk kirurgi  På grunn av alder vil lederstilling ved gastrokirurgisk seksjon bli ledig fra mai 2018. Primært ønskes stillingen besatt med spesialist i gastroenterologisk kirurgi. Det kan... 
1 dag siden
Sykehuset Østfold HF  -  Sarpsborg (kommune)
 ...Overlege - Nevrologi Nevrologisk avdeling 100 % fast stilling ledig fra 01.12.2017 Nevrologisk avdeling SØ har 31 senger fordelt på 18 senger slagenhet og 13 senger generell nevrologi, samt nevrologisk poliklinikk og dagavdeling. Vi har ansvar for nevrologiske... 
1 dag siden
Helse Førde  -  Førde
Medisinsk seksjon Nordfjord sjukehus har 4 overlegestillingar og 6 LIS 1 (turnuslegar) i døgndrift. Seksjonen har sengepost med 18 sengar, der 3 av desse er overvakingssengar. I tillegg har ein poliklinikk med bl.a. kardiologi, hjarterehabilitering og gastroenterologi, ...
1 dag siden
Forsvaret  -  Berg
 ...vil arbeide for og utvikle allmenhelsetjensten og som vil ha det medisinsfaglige ansvar for drift av 8 sykestuer.Arbeidsoppgaver: ~Overlegen har det militærmedisinske overordnete ansvar ved syskestuene i Hærens leirer ~Overlegen for sykestuene skal følge utviklingen... 
1 dag siden
Revmatismesykehuset  -  Lillehammer
Vi søker nå ny avd. sjef/avd. overlege.   Sykehuset har foruten stor poliklinisk aktivitet 16 senger til utredning og spesialisert rehabilitering. Sykehuset er godkjent som gruppe 2 utdanningsinstitusjon i revmatologi og har åtte overlegestillinger og fire LIS stillinger... 
Jooble-søknad 2 dager siden
Akershus universitetssykehus  -  Akershus
 ...kommunene Eidsvoll, Hurdal, Gjerdrum, Nes, Ullensaker og Nannestad. Opptaksområdet har 102 000 innbyggere.  Døgnavsnittet består av 1 overlege, 1 lis lege, 2 psykologer, 1 sosionom, fagutviklingssykepleier, samt miljøpersonale. Vi arbeider i tverrfaglige team med fokus på... 
24 dager siden
NAV Rogaland  -  Stavanger
NAV i Rogaland søkjer Rådgivande lege/overlege. NAV skal bidra til å gi menneske moglegheiter. I Rogaland står omlag 50 000 personar utanfor det ordinære arbeidslivet. Mange av desse både kan og vil delta. For å lukkast med å integrere dei som står utanfor arbeidslivet... 
Jooble-søknad 1 dag siden
Drammen
 ...Overlege - Drammen DPS, døgnseksjon Thorsberg Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik. Vi har et befolkningsgrunnlag på ca. 135.000 innbyggere... 
28 dager siden