...Er du sjukepleiar og på jakt etter nye utfordringar?  Vaksdal kommune har ledig 62,44% fast stilling som sjukepleiar på natt i Heimetenesta. Det er mogeleg med timebankstilling i tillegg, slik at total stillingsprosent kan aukast opp mot 75% fast stilling. Arbeidsoppgåver... 

VAKSDAL KOMMUNE HEIMESYKEPLEIE

Dalekvam
2 dager siden
 ...Vi søkjer etter ny kollega til Sveio omsorgssenter - 75 % fast stilling som sjukepleiar / vernepleiar på natt. Me er ein kommune som driv etter LEAN/KF prinsipp, kor me jobbar for å bli litt betre kvar dag. PLO er no inne i ein prosess der me ser på korleis me som kommune... 

SVEIO OMSORGSSENTER SJUKEHEIMEN

Sveio
5 dager siden
 ...fjell. Omsorgssenteret har langtidsavdeling, samt lindrande avdeling og bukollektiv.  Stillinga er på natt, tilhøyrande lindrande avdeling, med også sjukepleiar ansvaret for somatisk langtidsavdelingar. Natteamet består av 2 helsefag arbeidere og 1 spl som har ansvar... 

Blindheim omsorgssenter, Ålesund kommune

Ålesund
2 dager siden
 ...utfordingar innan demensomsorg, i somatiske avdelingar og rehabilitering/palliasjon. Vi søkjer etter sjukepleiar /Vernepleiar i 2x100% fast stilling i turnus på natt Stillingsstorleik vert tilpassa etter behov og stillingsbrøk kan diskuterast. Vi er i startfase... 

ROSENDALSTUNET

Rosendal
5 dager siden
 ...Vi har ledig 100% fast stilling som sjukepleiar frå 20.05.24. Vi søkjer deg som er ein påliteleg, positiv, engasjert og arbeidsom kollega...  ...som kan jobbe tre-delt turnus, men søk sjølv om du ikkje kan gå natt Når det gjeld arbeidshelg er det mogelegheit for langvakter... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF MOLDE SJUKEHUS - SOMATIKK

Molde
5 dager siden
Aspøy omsorgssenter er ein sjukeheim med to avdelingar og tilsaman 40 pasientar.  Som sjukepleiar/vernepleiar på natt vil ein ha hovudansvar for pasientane på natt og arbeide i team saman med to fagarbeidarar som er stasjonert på kvar si avdeling.   Arbeidsoppgåver... 

ASPØY OMSORGSSENTER

Ålesund
10 dager siden
 ...grunnleggjande behov Førebygging av komplikasjonar og ivaretaking av pasientsikkerheit Gi forsvarleg medisinsk behandling og sjukepleie Utøving av god omsorg til pasient og pårørande Bidra til fagutvikling i avdelinga Bidra aktivt i avdelinga sitt... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
5 dager siden
 ...ein liten plass med store moglegheiter?  Ønskjer du å jobbe på eit lite lokalsjukehus og få stort fagleg utbytte?  Er du i tillegg sjukepleiar?  Vi kan hjelpe deg med å få draumen oppfylt! Lærdal sjukehus har ledig stilling for sjukepleiar på Medisinsk sengepost og... 

HELSE FØRDE HF LÆRDAL SJUKEHUS

Lærdal
3 dager siden
 ...kortidsavdelinga og langtidsavdelingane på Leikanger. No er det ledig stilling, og vi håpar du vil bli vår nye kollega. Som sjukepleiar på Leikanger sjukeheim vert du del av eit fagleg dyktig team med mykje erfaring og kompetanse. Vi bryr oss om våre tilsette, og... 

LEIKANGER SJUKEHEIM

Leikanger
5 dager siden
 ...Er du helsefagarbeider og trives med å jobbe på natt?  Da kan denne stillingen være noe for deg! Vi har ledig 2 faste nattevaktstillinger som helsefagarbeider 61% i Blåveiskroken Bofelleskap. I bofellesskapet jobber det 3 personer på natt. To fagarbeidere og... 

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg - Blåveiskroken Bofelless...

Porsgrunn
2 dager siden
 ...Ynskjer du å vere med og yte god omsorg til pasientane våre? Vi har ledig ei fast, 100 prosents stilling som sjukepleiar i pleie- og omsorgsavdelinga. Du vil arbeide både ved omsorgsbustadane på Eggesbøtun og i heimar rundt om i ytre Herøy. Stillinga er ledig frå 15... 

HERØY KOMMUNE HEIMETENESTER YTRE

Fosnavåg
10 dager siden
 ...betjener vedtak for hjemmeboende i hjemmetjenestesonene for Saltstraumen og Skjerstad.   Tjenesten er bemannet med to nattevakter hver natt som samarbeider på tvers av sonene. Nattevaktene starter sine vakter fra basene for hjemmetjenesten i Saltstraumen og Skjerstad.... 

BODØ KOMMUNE HJEMMETJENESTEN SKJERSTAD

Misvær
3 dager siden
 ...Vi har ledig 100% miljøarbeiderstilling på natt ved Kildebakken omsorgsboliger Kildebakken Omsorgsboliger ligger idyllisk til på Åse, Andøya omringet av fjell og med Andfjorden som nærmeste nabo. Her har vi et godt arbeidsmiljø med mye engasjement og humor. Kildebakken... 

ANDØY KOMMUNE KILDEBAKKEN OMSORGSBOLIGER

Risøyhamn
5 dager siden
 ...Høyanger kommune har som mål å busette fleire flyktningar og treng difor å styrke integreringstenesta med ei 100% stilling som sjukepleiar frå snarast. Integreringstenesta er organisert i eininga kultur og mangfald. Vil du? ~Jobbe med å etablere flyktningar og rettleie... 

Høyanger kommune

Sogndal kommune
1 dag siden
 ...Vi har ledig ei fast, 100 prosents stilling som sjukepleiar i avdeling for pleie og omsorg, for tida ved Myrvåg omsorgssenter, seksjon B.  Arbeidstida er for tida organisert i todelt turnus, med arbeid to av seks helger. Stillinga er ledig frå dags dato. Myrvåg omsorgssenter... 

MYRVÅG OMSORGSSENTER

Gurskøy
10 dager siden
 ...Me har ledig 100 % fast stilling som sjukepleiar/miljøterapeut i psykisk helse- og rustenesta. Stillinga er i psykisk helseteam, med kontorstad hovudsakleg i Sogndal. Ein må rekne med å nytte ein dag i veka i andre soner, som Leikanger og Balestrand etter behov. Dersom... 

Sogndal kommune Psykisk helse og rus

Sogndal
2 dager siden
 ...Det er ledig fast 75% stilling i nattpatruljen, for autorisert sjukepleiar På natt jobbar man både sjølvstendig og i team. Det er både faste oppdrag og alarmar som skal handterast. Me har fokus på velferdsteknologi og god kvalitet på tenestene innanfor gitte rammer... 

STORD KOMMUNE HEIMEBASERTE TENESTER OMRÅDE SENTRUM

Stord
3 dager siden
 ...Sjukepleiar  Om stillinga  Austevoll pleie og omsorgssenter har ledig fast sjukepleiarstilling i 80%.  I tett samarbeid med engasjerte...  ...vil vera nokre av hovudoppgåvene.   Stillinga er på natt i turnus med mogelegheit for å jobbe langvakt 4. kvar helg.... 
Storebø
7 dager siden
 ...Vi har ledig stilling som sjukepleiar i 77 % vikariat. I tillegg har vi eit vikariat på 100 % stilling med mogelegheit for fast tilsetting hos Heimetenester Os. Har du eit hjarte for eldreomsorg, ønsker ein god arbeidsplass, og faglege utfordringar? Då kan du vere den... 

BJØRNAFJORDEN KOMMUNE HEIMETENESTER OS

Os
11 dager siden
 ...omsorgstenesta opp og fram ved hjelp av kontinuerleg kompetansebygging, og nært tverrfagleg samarbeid. Om arbeidsstaden Som sjukepleiar i Voss herad vil du få moglegheit til å verta ein del av eit dyktig fagmiljø, med dedikerte og kunnskapsrike tilsette. Me har eit... 

HEIMETENESTA SONE AUST

Voss
3 dager siden
 ...Vi har ledig 100% vikariat i perioden 10.06.24 - 06.03.25 for sjukepleiar/vernepleiar ved Avrusning, rusbehandling TSB Ålesund Seksjon for avrusing tilbyr både planlagde og rusakutte innleggingar og har 17 døgnplassar. Seksjonen er døgnbemanna. Fagmiljøet er tverrfagleg... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND BEHANDLINGSSENTER

Ålesund
5 dager siden
Ynskjer du å bidra med fagleg kompetanse og engasjement for pasienten og tenesta? Då er du den sjukepleiaren vi leitar etter! Helse og velferd lyser ut fast stilling i 100%. Stillinga vil vere knytt til Hyen heimeteneste. Hyen er eit av tre område i Gloppen heimeteneste...

Gloppen kommune

Gloppen kommune
15 dager siden
 ...Er du vår nye medarbeidar?  Me søkjer etter ein fagleg engasjert sjukepleiar til 100 % vikariat. Stillinga har base på Kvam rehabilitering og behandlingsavdeling og er ledig frå 01.06.2024 og tom. 15.08.2025. Kvam rehabilitering og behandlingsavdeling er ei korttidsavdeling... 

KVAM HERAD REHABILITERINGSAVDELINGA

Norheimsund
9 dager siden
 ..., frå barn til vaksne. Seksjonene held høg standard og har eit godt og spennande miljø. Vi søker no etter Intensivsjukepleiar/sjukepleiar til vår post-operative del av seksjonen. Oppstart i stillinga er august 2024. Arbeidsoppgåver Hovudoppgåva er å drive behandling... 

HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

Bergen
10 dager siden
 ...Behandlingshjelpemidler (BHM) søkjer etter ein sjukepleiar, dagtid, frå snarest til 31. august 2024. Det er eit kortvarig vikariat, men det kan gi deg moglegheit til å prøve noko nytt. På BHM arbeider vi mandag - fredag 07:30 - 15:00 BHM har ansvar for utstyr... 

HELSE FONNA HF HAUGESUND SJUKEHUS REHABILITERING

Haugesund
6 dager siden
 ...Assistere ved inngrep/undersøkingar Delta i tverrfagleg team og være med å utvikle teamet Kvalifikasjonar Off.godkjent sjukepleiar Gode datakunnskapar Fordel å ha eller motivasjon til å ta sjukepleiesertifisering frå Eshre Kjennskap til Dips Må beherske... 

HELSE FONNA HF HAUGESUND SJUKEHUS

Haugesund
6 dager siden
 ...Dokumentasjon av behandlingsintervensjonar og samarbeid gjennom journalføring og rapportering Kvalifikasjonar Bachelor i sjukepleie med norsk autorisasjon Vidareutdanning innan rus og/eller psykisk helsearbeid, eller annan relevant vidareutdanning er ønskeleg... 

HELSE FONNA HF KARMØY DPS RUSBEHANDLING KARMØY - DØGNAVDELIN...

Kopervik
3 dager siden
 ...Om stillinga Er du ein engasjert sjukepleiar som søkjer spanande moglegheiter? Vi har ledig 100 % fast stilling! Vi ser etter deg som har lidenskap for omsorg, og som ønskjer å gje gode tenester til brukarane våre. Med ein todelt turnus og arbeid i gjennomsnitt kvar... 

ALVER HEIMETENESTER

Isdalstø
3 dager siden
 ...når ny årsturnus skal lages. Vi har 20 årsverk med ca 30 ansatte. Hjemmesykepleien har som hovedregel 2 nattvakter på hver natt, totalt i sektor per natt er 7 nattvakter. Det er derfor gode muligheter for et kollegialt samarbeid. Arbeidsoppgaver Nattvakter... 

DRANGEDAL KOMMUNE HEIMESJUKEPLEIEN

Drangedal
9 dager siden
 ...Sjukepleiar Om stillinga ~ Heimetenesta i Osterøy Kommune har ledig fast 100% sjukepleiarstilling frå mai 2024. Stillinga har langvakter på 14 timer og arbeid kvar 4.helg, noko som gir lengre friperiodar. Me har sjukepleiarteam på kveld og helg, i tillegg til ordinær... 
Lonevåg
13 dager siden