Det er ledig to sjukepleiarstillingar i Eining for pleie- og omsorgstenester, område Stryn. Område Stryn har omsorgssenter med to institusjonsavdelingar og to avdelingar med omsorgsbustadar med heildøgnspleie. I tillegg har område Stryn avdeling for heimesjukepleie og heimehjelp...

Stryn kommune

Stryn kommune
12 dager siden
 ...Sjukepleiar Om stillinga Vaksdal kommune har ledig fast 100% stilling til sjukepleiar for tida i 2. etasje på Ressurssenteret for personar med demens. Stillinga har årsturnus og arbeid kvar 3. helg. Vi arbeidar mot gode, tilrettelagde og helsefremjande turnusar... 
Dalekvam
13 dager siden
 ...Sjukepleiar natt Om stillinga Vi søkjer etter sjukepleiarar til 60 % fast stilling på natt med moglegheit for økt stillingsprosent. Arbeid kvar 3. helg. Vi tilbyr rekrutteringstillegg på kr 50.000,- mot to års bindingstid ved tiltreding for eksterne søkjarar... 
Isdalstø
21 dager siden
 ...gjev dette gode høve til eit allsidig friluftsliv. Tenestetilbodet er godt utbygd både for born, unge og eldre. Om stillingen: Sjukepleiar natt og kanskje dag? Sjukepleiar nattMe søker: Sjukepleiar til 80- 100% fast stilling på natt ved Vindafjordtunet eller Ølen... 

Vindafjord kommune

Ølen
21 dager siden
 ...kan du lese meir om kva me verdsetter i arbeidsmiljøet her hos oss . Me søkjer no etter ein ny kollega, med autorisasjon som sjukepleiar, til fast  66 % stilling på natt.  På natt er omsorgssenteret bemanna med tre våkne nattevakter som har rullerande annsvar for... 

TYSNES OMSORGSSENTER

Uggdal
29 dager siden
 ...Vi har no ei ledig ei 100 % fast stilling som sjukepleiar med relevant masterutdanning. For å få ytterlegare kompetanse i organisasjonen vår ser vi no etter deg som er sjukepleiar med masterutdanning innan helse. Vi ønskjer at du skal være med på å bidra til fagleg nytenking... 

Fjaler kommune

Fjaler kommune
20 timer siden
 ...Student -trainee for sjukepleiar - og vernepleiarstudentar Vi vil satse på nettopp deg Alver kommune startar dette løpet frå hausten. Vi har allereie to sjukepleiararstudentar som skal delta, og ønskjer å gjere avtale med inntil fire studentar til. Dersom du startar... 
Isdalstø
7 dager siden
 ...Er du den vi ser etter ? Vi har ledig ei 100% fast stilling for sjukepleiar i turnus, i 1 etg. på Gloppen omsorgssenter, avdeling for kottid/ rehab og KAD, med tilsetting snarast. 1 etg har 12 korttid- og rehabiliteringsplasser, 2 KAD plasser og 10 plasser på skjerma... 

Gloppen kommune

Gloppen kommune
19 dager siden
 ...Vi har ledig ei 100% fast stilling for sjukepleiar i turnus, på avd.Oreteigen med tilsetting 1. september 2024 Oreteigen er ei bueining med 28 omsorgsbustader med heildøgnsbemanning, Vi har eit godt fagmiljø med engasjerte og dyktige sjukepleiarar, helsefagarbeidarar... 

Gloppen kommune

Gloppen kommune
19 dager siden
 ...Er du sjukepleiar og engasjert i eldreomsorg?    Om stillinga Osterøytunet er kommunen sin sjukeheim og ligg på Hauge. Sjukeheimen har 65 plassar fordelt på sju grupper, der tre grupper er for personar med demens, tre grupper er for somatiske pasienter og den siste... 
Valestrandsfossen
Én måned siden
 ...søkje på dei ledige stillingange me har. Eining for velferd, avdeling for heimebaserte tenester har følgjande ledig stilling: - Sjukepleier- helsefagarbeider vikariat 31% stilling 3 kvar helg med langvakter i heimetenesta/korttid l, med muligheit for fast tilsetjing.... 

Engasjert sjukepleiar søkast til heimetenesta i Nissedal

Nissedal
13 dager siden
 ...redusert vaktbelastning. Dag etter legevakt vil du som kommunalt tilsett ha avsett heile dagen til kontorarbeid, utan pasientar. Sjukepleier på felles interkommunal legevaktsentral har god lokalkunnskap, så det er liten belastning på natt (typisk vekking -%... 

Luster kommune

Luster
22 dager siden
 ...Arbeidsoppgåver vert avtala med leiar ut frå kvalifikasjon og drift. Kvalifikasjonar: Må ha: Godkjend helsesjukepleiarutdanning Sjukepleiar under helsesjukepleiarutdanning kan tilsetjast Sjukepleiarar kan tilsetjast i vikariat ved fråvær av kvalifiserte søkjarar... 

Prosjektstilling - lågterskeltilbod i helsestasjon

Sogndal
6 dager siden
 ...Rekrutteringstilskotet er tidsavgrensa i perioden 2022-2026 og gjeld for stillingar der det blir stilt krav om minimum bachelorgrad som sjukepleiar, vernepleiar og barnehagelærar.  Rekrutteringstilskotet gjeld også får sjukepleiarar med spesialutdanning som til dømes... 

Helsesjukepleiar ved helsestasjonen

Aurland
13 dager siden
 ...Vil du bli barnehagelærar, sjukepleiar eller vernepleiar, og ynskjer å sikre deg ein 100% fast stilling etter fullført studie?  Sjekk ut annonsen til Gulen kommune og søk då vel!  Informasjon om stillingane  Gulen kommune har ledige utdanningsstillingar til personar... 

GULEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Eivindvik
26 dager siden
 ...stort og nytt - vi utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanninger i sjukepleie og paramedisin, mastergradsutdanningar i helsevitskap, i helsesjukepleie, i jordmorfag, i rus og psykisk helsearbeid, i... 
Stavanger
15 dager siden
 ...Vere med på å utvikla og forbetra avdelinga sitt arbeid innanfor ulike fokusområde. Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon som sjukepleiar Ønskeleg med relevant erfaring fra arbeid på medisinsk sengepost, men ikkje eit krav Må ha grunnleggande IKT-kompetanse. Vi... 

Vi søkjar sjukepleiar!

Haugesund
12 dager siden
 ...sentralt i Ølen og har Somatisk Langtid med 14 plasser og Korttid/rehab med 13 plasser. På natt arbeidar du på heile huset i lag med sjukepleiar og helsefagarbeidar samt nattpatruljen. Her må du vera 18 år for å søke. Som sommarvikar er det forventa at du arbeidar kvar 2... 

Sommarvikar Vindafjordtunet/Ølen Omsorgssenter

Vindafjord kommune
6 dager siden
 ...vere aktiv bidragsyter til kunnskapsbasert praksis og utvikle egen arbeidsplass. Vi treng deg dersom du: Leitar etter verne/sjukepleiar utfordringar i kommunehelsetenesta. Tek initiativ og kan ta sjølvstendig ansvar. Er fleksibel, samarbeidsvillig og har evne... 

Vernepleiar/sykepleiar 100% fast stilling

Ål
13 dager siden
 ...Om stillinga Vaksdal kommune har ledig fast 100% stilling til sjukepleiar for tida i 2. etasje på Ressurssenteret for personar med demens. Stillinga har årsturnus og arbeid kvar 3. helg. Vi arbeidar mot gode, tilrettelagde og helsefremjande turnusar. Vaksdal er langt... 

Sjukepleiar

Vaksdal
13 dager siden
 ...Eining for sikkerhetspsykiatri har ledig vikariat for sjukepleiar med vidareutdanning der delar av stillinga er knytta til fagsjukepleiarfunksjon. Sikkerhetsposten på Valen sjukehus har ansvar for å behandle pasientar frå Helse Fonna HF sitt opptaksområde. Pasientar... 

Sjukepleiar med fagsjukepleiarfunksjon

Kvinnherad kommune
6 dager siden
 ...kollega i perioden 12.8.24 i ca.1 år. Arbeidstid frå 08.00-22.00, todelt turnus med arbeid kvar 3 helg. Arbeidsoppgåver Vi yt sjukepleie, praktisk og personleg bistand til heimebuande etter vedtak, og avdelinga har brukarar i alle aldersgruppe. Du får arbeide... 

Bli med oss på laget ! Autorisert sjukepleiar 100% stilling,...

Sula
6 dager siden
 ...Arbeidsoppgaver Jobben består mellom anna i å bistå ved stell og måltid og følge til og delta i pasientaktivitet. Du jobbar tett saman med sjukepleiar, men må òg ha evne til sjølvstendig arbeid. Vi tilbyr Spanande utfordringar i eit tverrfagleg miljø. Gode moglegheiter... 

Vil du jobbe som assistent på vår sjukepleieavdeling?

Fjaler kommune
13 dager siden
 ...å arbeida saman med oss i ferien. Du vil sjølvsagt få både opplæring og oppfylgjing av flotte kollegaer på arbeidsplassen. Sjukepleiar, vernepleiar, helsefagarbeidar, kokk, elevar, studentar, assistentar er oppmoda om å søkja. Søknaden må innehalda opplysningar... 

Ferievikar ved Granvin Sjukeheim og Heimeteneste

Voss
7 dager siden
 ...arbeidsmiljø bidra til opplæring og fagleg rettleiing av kollegaer og studentar Kvalifikasjonskrav: offentleg godkjend sjukepleiar personar som har interesser for faget gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg personleg eigna for stillinga Fylgjande... 

Er du sjukepleiar - sjå her! Vi har ledig 3 100% faste still...

Lom
8 dager siden
 ...arbeid 4.kvar helg. Arbeidsoppgåver ~ Pleie, omsorg og rehabilitering Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon som godkjent sjukepleiar God kunnskap i norsk, munnleg og skriftleg Personlege eigenskapar Evne til å vise omsorg, empati og respekt... 

Sjukepleiar 100% fast, Område Stryn

Stryn
8 dager siden
 ...heilhetlege arbeid innan psykisk helsearbeid og rusvern.  Pr. i dag består tenesta av ein psykologspesialist og fire psykiatrisk sjukepleiar med fokus på tilbod til vaksne samt to psykologspesialistar som har hovedfokus på born og unge. Lågterskeltilbodet er retta mot... 
Isdalstø
16 dager siden
 ...Vi har ledig vikariat i 100 % stilling som autorisert sjukepleiar. 60 % ved Kriminalomsorgen innlandet, avd. lavere sikkerhet, Valdres (Slidreøya), og 40 % i heimetenesta med arbeid kvar 6. helg. Vikariatet er ledig frå 01.09.24 - 01.09.25. Om du tenker at dette er... 

Sjukepleiar 100% vikariat

Vestre Slidre kommune
13 dager siden
 ...pasientar (tvungent vedtak utan døgnopphald) i kommunen. Teama er tverrfagleg samansett med psykiater, sosionom, vernepleiar, sjukepleiar mfl. Ver venleg å legge ved dine attestar og vitnemål til søknaden.  Arbeidsoppgåver Kartlegging og utgreiing av funksjonsevne... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS SUNNMØRE POLIKLINIKK VOLDA

Volda
28 dager siden
 ...og Profil. Det samla fagmiljøet består av kommuneoverlege, tre legar i Nordsjøturnus, LIS1-lege, sjukepleiarar, helsesekretær, sjukepleiar på helsestasjon, psykiatrisk sjukepleiar, 2 fysioterapeutar, ergoterapeut og avdelingsleiar. Fyresdal tannklinikk held også til i... 

Miljøarbeidar psykisk helse/rus

Fyresdal
1 dag siden