Oslo universitetssykehus HF jobb

1-20 fra 310 søkeresultater

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Utredning, diagnostikk og behandling av voksne med alle typer spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi og overspisingslidelse) Undervisning, veiledning og konsultasjon internt i seksjon og eksternt i region Delta i fagutvikling i enheten sammen med...
15 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Bistå i utredning og behandling, ut fra individuell tilrettelagt pasientbehandling - fortrinnsvis i helgene Bistå i individuell tilrettelegging og miljøterapeutisk oppfølging, herunder trygghetsskapende tiltak, ADL oppfølging, støtte- og motivasjonssamtaler...
22 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Kvalifikasjoner Viderutdanning i operasjonssykepleie Faglig dyktig og gode samarbeidsevner Erfaring fra ortopdedi er ønskelig Må beherske norsk skriftelig og muntelig Det legges vekt på samarbeidsevne og fleksibilitet Utdanningsretning Spesialsykepleie...
23 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Sandvika

Arbeidsoppgaver Leder av enhetens pasienttilbud Bidra til at enheten arbeider i tråd med idealene om evidensbasert kunnskap Fremme og utvikle samarbeidet med øvrige seksjoner/enheter i avdelingen Kvalifikasjoner Helsefaglig utdanning/ sykepleier ...
19 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Operasjonssykepleie til pasienter med ulike kirurgitrengende øyelidelser, voksne og barn Avansert intraokulær mikrokirurgi på netthinne og i øyets fremre del. Rekonstruksjonskirurgi øyehule/bløtdeler Bredt fagfelt og mange prosedyrer Veiledning...
19 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver ~ Observasjonsposten behandler et stort spenn av pasienter; akutt indremedisin, hjertepasienter, intox - og rusproblematikk. Observasjonsposten er også tilknyttet CBRNe - senteret, og er en viktig del av katastrofeberedskapen ved sykehuset. Kvalifikasjoner...
4 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Stillingen inngår i 3-delt turnus i et aktivt miljø. Hovedvekt på akutt radiografi og traumer. Kvalifikasjoner Autorisert radiograf Gode språkferdigheter i norsk skriftlig og muntlig Det er ønskelig med erfaring, men personlig egnethet...
12 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Faglig og etisk forankret sykepleie til pasienter med til dels alvorlig sykdom. Behandling i samarbeid med tverrfaglige yrkesgrupper og pårørende. Administrative funksjoner som inngår i sykepleien. Veiledning av studenter, nyansatte og ekstravakter...
15 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Kjenne til og utøve virket som psykolog innenfor rammene av aktuell lovgivning, gjeldene etiske retningslinjer og sykehusets rutiner/retningslinjer Inneha selvstendig ansvar for journal-, informasjon-, og pasientansvar Utføre arbeidet etter nærmere...
15 dager siden

Oslo Universitetssykehus HF  -  Oslo

Seksjon BUP Oslo Nord, enhet Sagene har ledig stilling for enhetsleder fra 1.10.2018 Seksjon BUP Oslo Nord består av enhetene...  ...(BUPA), Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus HF. Arbeidsoppgaver Lede utredning og behandling Utøve personalansvar... 
Jooble-søknad 2 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Håndtere telefonhenvendelser, gjøre vurdering før ankomst Motta pasienter og prioritere behov for helsehjelp Observere, behandle og avklare videre forløp for den enkelte kvinne Tett samarbeid med lege og sykepleier Kvalifikasjoner ...
1 dag siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

 ...opplæring, med mulighet for individuell tilpasning. Det arrangeres jevnlig internundervisning, sertifisering for bruk av medisinskteknisk utstyr og AHLR, samt bruk av Oslo SIMsenter for simulering og trening i akuttsituasjoner. Turnus med jobbing hver 6. helg... 
3 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Arbeide for å fremme betydning av og heve kvalitet på faglig standard hos personalet. Informere og bidra til å implementere nye og etablerte prosedyrer og rutiner. Veiledning av personalet i pasientsituasjoner. Støtte, motivere og veilede personalet...
3 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Forskningsstøtte Oppgavene omfatter rekruttering av pasienter, punching av data og logistikk Kvalifikasjoner Stillingen egner seg for en student, fortrinnsvis en psykologi- eller medisinstudent. Kunnskap om genetikk er ikke nødvendig, ...
4 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Planlegge og iverksette sykepleiefaglige/miljøterapeutiske tiltak, medikamenthåndtering, psykisk og somatisk observasjon, rapportering til medarbeidere og ansvarlig lege Primærkontakt for pasienter Miljøterapeutiske samtaler og motivasjonsarbeid...
Én måned siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Delta i seksjonens daglige gjøremål Observere pasientens symptomer/funksjonsevne og ressurser Dokumentasjon i DIPS og Metavision Medikamenthåndtering Bidra til samarbeid på tvers av enhetene Bidra til fokus på god søvnhygiene Miljøterapi...
22 dager siden

Oslo Universitetssykehus HF  -  Oslo

RASP (Regional seksjon for spiseforstyrrelser) tilbyr et høyspesialisert behandlingstilbud til barn, ungdom og voksne med alvorlig spiseforstyrrelser i Helse Sør-Øst. Seksjonen er organisert under avdeling for nasjonale og regionale funksjoner i Klinikk psykisk helse og...
8 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Arbeid med eksperimentelle og kliniske smertestudier Tilrettelegging av data-innsamling, inklusive eCRF Medansvar for daglig drift av kvalitetsregister og biobank Støttefunksjoner for forskningsgruppen Klinisk arbeid Kvalifikasjoner ...
7 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Sykepleie til pasienter med svært varierende diagnoser Blodprøvetaking Kontinuerlig forbedrings arbeid Kvalifikasjoner Godkjent Sykepleier Erfaring med pleie er nødvendig Erfaring fra blodprøvetaking, indremedisin, hematologi ...
8 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver ~ Sykepleieoppgavene er å identifisere og behandle relevante problemstillinger og risikofaktorer hos akutt syke geriatriske pasienter. Dette innebærer å planlegge og iverksette tiltak som ivaretar pasientens grunnleggende behov etter målrettet kartlegging...
22 dager siden