Helsefagarbeider jobb Øygarden kommune

16 ledige stillinger

Søkeresultater:

Helsefagarbeidar/ miljøarbeidar fast helg - MMNF sone sør

MMNF sone sør yt tenester til menneskjer med ulike hjelpebehov som bur i døgnbemanna bufelleskap og eigne bustadar knytt til ein base. Vi har også avlastningsbustad for born med særskilde behov. Vi har som målsetting å bidra til at den enkelte bebuar har ein aktiv og meiningsfull...

Øygarden kommune MMNF sone sør

Øygarden kommune
8 dager siden

Avdelingsleiar 100 % fast stilling Straume arbeids- og aktivitetssenter og Straumehagen

Om avdelingane: Straume Arbeids - og aktivitetssenter er lokalisert i Idrettsvegen på Straume. Det er eit dagtilbod til personar som av ulike årsaker ikkje  kan få tilbod om ordinære arbeidstiltak. Det vert produsert ved og anna trearbeid, tennbrikettar, samt tova...

Øygarden kommune Straume arbeids- og aktivitetssenter

Øygarden kommune
3 dager siden

Fagleiar 100% fast - NAV, Avdeling Integrering og jobbstøtte

Avdeling for Integrering og Jobbstøtte er ein ny avdeling som har ansvar for oppfylging av flyktningar og framandspråklege, samt oppgåver frå flyktningtenesta. Avdelinga har også ansvar for jobbspesialistar som tilbyr jobbstøtte til utsette grupper på arbeidsmarknaden....

Øygarden kommune NAV

Øygarden kommune
10 dager siden

Rådgjevar 100% fast - Tilsyn og klage

Avdeling for klage og tilsyn vart oppretta som ny avdeling i Øygarden kommune frå 1.1.2020. Føremålet med oppretting av denne avdelinga er å sikre at kommunen har dedikerte ressursar og eit felles fagmiljø som har ansvar for tilsyn og oppfølging av ulovlege tilhøve etter...

Øygarden kommune Tilsyn og klage

Øygarden kommune
2 dager siden

Institusjonskokk 100% fast stilling, Fjell sjukeheim

Ny
Om avdelinga: Fjell sjukeheim ligg sentralt på Straume. Fjell sjukeheim har eige produksjonskjøken som lager mat til  Fjell sjukeheim, ØLMS og Straume Bu og servicesenter. Vi driver også kantine på SBSS/Fjell sjukeheim Vi har eit flott fagmiljø og trivlege ...

Øygarden kommune Fjell sjukeheim

Øygarden kommune
11 timer siden

Oppmålingsingeniør 100% fast - Plan, geodata og oppmåling

Eining for Plan, geodata og oppmåling er breitt falgeg samansett, med ansvar for m.a. areal- og samfunnsplanlegging, geodata, analysar og datafangst, oppmåling, matrikkelføring og adressering. I samband med kommunesamanslåing står avdelinga ovanfor mange nye og utfordrande...

Øygarden kommune Plan, geodata og oppmåling

Øygarden kommune
Én måned siden

Fastleger til Skogsvågskiftet legekontor og Medicus helsesenter

Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 38 500 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet. Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein...

Øygarden kommune Kommuneoverlegen

Øygarden kommune
10 dager siden

Helsefagarbeidarar søkjes til ny korttidsavdeling- Øygarden lokalmedisinske senter

 ...Tverrfagleg arbeid Vere ein god rollemodell for å skape eit kreativt og utviklande fagmiljø Kvalifikasjonar:  Autorisert helsefagarbeidar Studentar innan helsefag og kandidatar med relevant 3- årig høgskuleutdanning kan verta vurdert Må beherske norsk... 

Øygarden kommune Øygarden lokalmedisinske senter

Øygarden kommune
7 dager siden

Avdelingsleiar 100% fast - avdeling geodata og oppmåling

Arbeidsoppgåver: Fagleg oppfølging og utvikling av fagområda geodata og oppmåling Personaloppfølging og samhandling internt på avdelinga Driftsoppgåver som t.d. saksfordeling, faktureringsgrunnlag, klagesakshandsaming Deltaking i regionale fora for geodata ...

Øygarden kommune Plan, geodata og oppmåling

Øygarden kommune
Én måned siden

Miljøterapeut 50% fast - MMNF Sone Sør, Grønebakkane avlastning

Grønebakkane avlastning gjer tilbod tilbod om avlastning til familiar som har barn og unge vaksne med nedsett funksjonsevne. Brukargruppa er hovudsakleg barn og unge med psykisk utviklingshemming med varierande hjelpebehov og tilleggsdiagnosar. Personalgruppa er tverrfagleg...

Øygarden kommune Grønebakkane avlastning

Øygarden kommune
22 dager siden

Merkantil fagarbeidar 50% fast - Heimetenesta sone sør

Heimetenesta i Øygarden Kommune er under kommunalsjefområde helse og velferd og er inndelt i tre geografiske soner. Som sjukepleiar i heimetenesta vil du møte brukarar i alle aldrar og med stor variasjon i hjelpebehov. Du får høve til å utfordre, utvikle og tileigne deg...

ØYGARDEN KOMMUNE HEIMETENESTA SONE SØR

Øygarden kommune
14 dager siden

Sjukepleiar 50% fast ved demensavd. på Sundheimen

Sundheimen , lokalisert i Skogsskiftet er ein kommunal sjukeheim med 44 senger. Det er to avdelingar, somatisk og demens. Vi har fokus på omsorg og tryggleik både i ei aktiv behandlande fase og i ei palliativ fase. Vi arbeidar tverrfagleg for å møte pasientane sine behov...

Øygarden kommune Sundheimen

Øygarden kommune
29 dager siden

Sjukepleiar 75% fast - Fjell sjukeheim, dement avdeling

Fjell sjukeheim ligg sentralt på Straume. Sjukeheimen har 42 pasientar fordelt på somatisk avdeling med 34 pasientar  og dementavdelinga med 8 pasientar. Dementavdelinga er nyleg rehabilitert. Her er godt triveleg fagmiljø og triveleg arbeidsmiljø. Vi har sjukepleiarar...

Øygarden kommune Fjell sjukeheim

Øygarden kommune
10 dager siden